Estudis

CFGS d’Audiologia protètica

La competència general d’aquest títol consisteix en seleccionar i adaptar pròtesis auditives, realitzar l’avaluació audiològica, efectuar el seguiment de l’usuari i el manteniment de pròtesis, així com determinar mesures de protecció acústica a partir de l’avaluació dels nivells sonors.

Per què Vedruna Berga?
 • El nostre objectiu: formar grans professionals del sector.
 • Metodología a distància: La part teòrica es cursa mitjançant la plataforma digital i es complementa amb pràctiques presencials als laboratoris del centre i en empreses especialitzades.
 • Aula Virtual - Aprenentatge interactiu
 • Plataforma de comunicació online
 • Recursos online
 • Atenció personalitzada: Agilitat i flexibilitat en el procés d’aprenentatge.
Com hi puc accedir?

Poden accedir als cicles formatius de grau superior d’audiologia protètica els alumnes que disposin d’alguna de les acreditacions acadèmiques següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 •  Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

L'alumne que prové de sistemes educatius estrangers que vol incorporar-se a un cicle formatiu cal que, en el moment de la matrícula, tingui homologats els estudis que en permeten l'accés o n'hagi iniciat els tràmits d'homologació o convalidació, llevat que hi accedeixi per superació d’una prova d'accés.

Sortides professionals

Amb aquests estudis s'obté el títol de Tècnic superior o tècnica superior d'Audiologia protètica:

La superció de este cicle Formatiu Përmet Accedir a QUALSEVOL estudi universitari oficial de grau. Les persones que S'HAN graduat en un cicle Formatiu de grau superior podin Obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

La superació de este cicle Formatiu Përmet Accedir a l'món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica superior en audiopròtesi,
 • Tècnic o tècnica especialista audioprotesista,
 • Tècnic o tècnica a en el·laboració de motlles i Protectors auditius,
 • Tècnic o tècnica en medició de nivell sonor i
 • Audiometrista.

Metodologia

Se segueix una metodologia dual, és a dir, es compaginen les hores presencials al centre amb hores de pràctiques a les empreses especialitzades en el sector.

A distància, la part teòrica es cursa mitjançant la plataforma digital i es complementa amb pràctiques presencials als laboratoris del centre i en empreses especialitzades

El curs: Assignatures

Mòduls professionals 1r curs

 • Característiques anatomosensorials auditives
 • Tecnologia electrònica en audiopròtesis
 • Acústica i elements de protecció sonora
 • Audició i comunicació verbal
 • Formació i orientació laboral

Mòduls professionals 2n curs

 • Elaboració de motlles i protectors auditius
 • Elecció i adaptació de pròtesis auditives
 • Atenció a l’hipoacúsic
 • Gestió i serveis post-venda de l’establiment d’audiopròtesis
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte d’audiologia protètica
 • Formació en centres de treball

En negre: Mòduls 100% a distància
En blau: Mòduls a impartir unes hores en format presencial: M3/M6
En vermell: Mòduls a impartir obligatòriament en format presencial: M4/M5

El professorat

Contacta amb nosaltres

Per saber més del Cicle de Formació de Grau Superior d'Audiologia Protètica

CreaEscola Quality Certificate for Education Website